Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSejarah Penulisan Mushhaf Asy-Syarif

JUDUL
Sejarah Penulisan Mushhaf Asy-Syarif
Tahun Diterbitkan: 2002
Muka Surat: 117 Halaman
ISBN-13: 978-99917-60-26-1
Harga: BND 4.00

Kandungan


Di dalam buku ini kita akan dapat mengetahui tahap-tahap sejarah Mushhaf al-Qur'an itu pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, zaman Khulafa' ar-Rasyidin dan zaman selepasnya hingga zaman mutakhir ini. Kita diberikan maklumat yang berhubung kait dengan usaha-usaha yang dibuat oleh pemerintah-pemerintah Islam, umat Islam dan orang-orang tertentu ke arah pengumpulan dan penyalinannya.

Termasuk di dalam buku ini ialah mengenai usaha Negara Brunei Darussalam mencetak Mushhafnya sendiri dengan tulisan tangan. Di Negara Brunei Darussalam kini terdapat dua versi al-Qur'an tulisan tangan yang diusahakan penulisannya oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-29. Satu versi untuk kegunaan dan bacaan umat Islam dan satu lagi dijadikan sebagai pengganti Cokmar Universiti Brunei Darussalam.

Mudah-mudahan buku ini akan dapat sedikit sebanyak memberikan ilmu dan maklumat yang berguna kepada pembaca.